JJ - - JJmarketplaces.com- - JJ

   

Home |Help ! | FAQ | Join now

My JJmarketplace

  October-22 ,2017 Search Order Status
Shop id :
    HOME   

  :: jj ::   Signup
  :: jj ::   Jatujak Shop list

  :: jj ::   Map & Zone index
  :: jj ::   Come visit
  :: jj ::   Neighbourhood

  :: jj ::   Jatujak Park
  :: jj ::   Jatujak Shopping
    SHOPPING
  :: jj ::   Shopping guide
  :: jj ::   Online Shop
  :: jj ::   Online Product
  :: jj ::   Special Promotion
    SERVICE
  :: jj ::   Place auction
  :: jj ::   Jatujak talk
  :: jj ::   Jatujak Event

E-commerce registration 0107514729534

พื้นที่ลงประกาศโฆษณาสินค้าคุณภาพ

เจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมายและการปรับกลยุทธทางการตลาดร่วมกับเรา ฝากขายสินค้ากับเราเพื่อส่งเสริมการตลาด
และจัดจำหน่ายสินค้าอย่างแพร่หลาย แหล่งรวมสินค้าคุณภาพคัดสรรค์ สามารถรองรับมาตรฐานตลาดระดับสากล
ทั้งการขายปลีก ขายส่ง และ ส่งออก

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกทั่วไป

สมัครสมาชิกพิเศษ

ร้านค้าสมาชิกของเรา

     ขั้นตอนการลงทะเบียน

     วัตถุประสงค์การลงทะเบียน

ข้อตกลงทั่วไปสำหรับสมาชิก

     ข้อตกลงสำหรับสมาชิกซื้อ

     ข้อตกลงสำหรับสมาชิกขาย

 

** JJmarketplace.com สื่อกลางทางด้านข้อมูลและสินค้า สอบถามรายละเอียด mailto:member@jjmarketplace.com


ร้านค้าสมาชิกของเรา

ร้านค้าสมาชิกเว็บไซต์ www.JJmarketplace.com เป็นร้านค้าที่มีอยู่จริงในตลาดนัดจตุจักร
ร้านค้าสมาชิกมีวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย หรือประชาสัมพันธ์ร้านค้าของสมาชิก ตามประเภทสมาชิก
ร้านค้าสมาชิก จะได้รับชื่อสมาชิกและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน ภายในเว็บไซต์ www.JJmarketplace.com


..go to TOP

วัตถุประสงค์การลงทะเบียน
์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขายและการตลาดสำหรับร้านค้าสมาชิกชาวจตุจักร เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการซื้อขาย และการประชาสัมพันธ์ร้านค้าของสมาชิก ตามประเภทสมาชิก
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเป็นการรับรองว่าร้านค้าสมาชิกมีตัวตนอยู่จริง
เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดหาและเสนอขายสินค้า ตามรายการสินค้าที่ร้านค้าสมาชิกเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์


..go to TOP

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เลือกประเภทสมาชิกที่เหมาะสมกับร้านค้าของท่าน
2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก
3. ชำระค่าสมาชิก และส่งเอกสารการชำระเงิน
4. ท่านจะได้รับชื่อสมาชิก (username) พร้อมรหัสผ่าน (password) ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เพื่อยืนยันการลงทะเบียนของท่าน
5. จากนั้นท่านสามารถเข้าใช้งานภายใน www.JJmarketplace.com โดยเข้ารหัส (login) ด้วย ชื่อสมาชิก (username) พร้อมรหัสผ่าน (password) ตามข้อ 4.

 

..go to TOP

ข้อตกลงทั่วไปสำหรับร้านค้าสมาชิก

1.สมาชิกหรือร้านค้าสมาชิกซึ่งในที่นี้จะหมายความถึงผู้แทนร้านค้าซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันในบริษัท ห้าง ร้าน นิติบุคคลของ
สมาชิก ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นชื่อผู้ติดต่อ (Contact Person) ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการตามประเภทสมาชิกที่ท่านเลือก
สมัครสมาชิก และบริษัทฯ หมายความถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.JJmarketplace.com
2.สมาชิกเป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสิทธิตามกฏหมายในการทำนิติกรรมต่างๆ
3.สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและตรวจสอบได้ทุกกรณีอาทิเช่น ข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิก ข้อมูลการประกาศ
ซื้อขาย เป็นต้น
4.สมาชิกจะให้ข้อมูลการลงทะเบียนร้านค้าสมาชิกและข้อมูลการประกาศซื้อขายให้ตรงตามหมวดหมู่ เพื่อให้ได้ประสิทธิผล
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของสมาชิก ทั้งนี้การจัดหมวดหมู่ร้านค้าสมาชิกจะจัดกลุ่มตามข้อมูลการลงทะเบียนจากสมาชิก
หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่ร้านค้าสมาชิกจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
5.สมาชิกจะให้ข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันเสมอ อาทิเช่นข้อความประชาสัมพันธ๋ร้านค้า ข้อมูลสมาชิกและข้อมูลสินค้า
หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของร้านค้าหรือข้อมูลสำหรับการติดต่อจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบภายใน 15 วัน
เพื่อปรับปรุงข้อมูลลให้เป็นปัจจุบัน
6.สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษาชื่อสมาชิก (username) พร้อมรหัสผ่าน (password)ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกให้กับผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกหากมีการกระทำ
หรือธุรกรรมใด ๆ ภายใต้ชื่อสมาชิก ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก
7.สมาชิกตกลงจะไม่กระทำการใดๆซึ่งขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี อันประกอบด้วย
    7.1 กระทำการใดๆ ในการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น
    7.2 การประกาศซื้อขายสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย อาทิเช่นสัตว์ป่าสงวน สื่อลามกอนาจาร อาวุธผิดกฎหมาย เป็นต้น
    7.3 การลงประกาศเนื้อหาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย อันตราย ความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่น
    7.4 สมาชิกตกลงจะไม่ส่งข้อความหรือจดหมายที่เข้าข่าย Spam mail เพื่อเป็นการโฆษณาหรือรบกวนบุคคลอื่น
    7.5 การดำเนินการใดๆ ในการพยายามเข้าถึงส่วนของข้อมูลที่ถูกจำกัดไว้ของเซิร์ฟเวอร์ หรือดำเนินการเสมือนเป็นพร็อกซี่
    เพื่อที่จะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ เช่น FTP, HTTPเป็นต้น
    7.6 ห้ามสมาชิกทำการเก็บหรือให้บริการข้อมูลไฟล์ใด ๆแก่เว็บไซต์อื่น
8.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการในการดำเนินคดีกับบุคคลใดที่พยายามกระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบรักษาความปลอดภัยของ
เซิร์ฟเวอร์จนถึงที่สุด
9.สมาชิกยอมรับว่าข้อมูลสมาชิก ฐานข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ การเก็บสถิติต่างๆ รวมถึงงานออกแบบและโฆษณาภายใต้
เว็บไซต์ www.JJmarketplace.com ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
10.สมาชิกตกลงยินยอมให้แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อความประกาศใดๆ ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายได้ทันที
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น การลงประกาศรายการซ้ำๆ การลงประกาศไม่ตรงตามหมวดหมู่ รวมถึงประกาศ
ใดๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของประชาชนตาม ข้อ7.
11.บริษัทคือส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาร้านค้าของสมาชิกบนเว็บไซต์ บริษัทจะประสานงานต่าง ๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเพื่อร่วมพัฒนุรกิจของสมาชิกและเว็บไซต์ควบคู่กันไป
12.สมาชิกคือส่วนหนึ่งของบริษัท ซึ่งมีนโยบายการขายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มาซึ่งลูกค้าระยะยาว ดังนั้นสมาชิก
จะร่วมกับบริษัทในการให้บริการที่ดีกับลูกค้า และขายสินค้าที่มีคุณภาพ หากมีการร้องเรียนจากลูกค้าเกิดขึ้นกับสมาชิก
ทางบริษัทจะมีหนังสือเตือนไปยังสมาชิกเพื่อปรับปรุงในสินค้าและบริการ หากสมาชิกไม่ปรับปรุงหรือแก้ไข จนเป็นเหตุให้
ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและพ้นสภาพความเป็นสมาชิกโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
13.สมาชิกจะซื้อจะขายสินค้าโดยสุจริต ในการจัดส่งสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยตรงตาม
คำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น และไม่เป็นสินค้าที่มีตำหนิ หากเป็นสินค้าที่มีตำหนิจะต้องแจ้งความชัดเจนบนเว็บไซต์ และขายใน
ราคาที่ยุติธรรมเท่านั้น
14.การจัดส่งสินค้าสำหรับสมาชิกพิเศษ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการจัดส่งสินค้าตามกำหนด 7 วัน หลังจากได้รับ
ใบแจ้งการสั่งสินค้าจากฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
15.การเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเมื่อสมาชิกพิเศษได้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกนำหลักฐานการส่งสินค้า
พร้อมแนบรายละเอียดการส่งสินค้าตามแบบฟอร์มของบริษัทฯส่งแฟ็กซ์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ให้กับบริษัท
เพื่อนัดรับค่าสินค้า
16.หากบริษัทพบว่าสมาชิกข้อตกลงตามข้อ7.หรือกระทำผิดกฎหมายร้ายแรง เกิดกรณีพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินคดี
ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในกรณีที่สมาชิกผิดข้อตกลงใดๆ ท่านสมาชิกตกลงจะรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นทั้งหมด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและพ้นสภาพความเป็นสมาชิกโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
17.บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการประสานงาน การขนส่งสินค้าและเรียกชำระเงินหลังจากมีการซื้อขาย 2% ของ
ยอดขาย (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าสั่งจ่ายผ่านบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นตามที่ธนาคารเรียกเก็บ)
18.การฝากขายสินค้าสำหรับสมาชิกทั่วไป
    18.1 สมาชิกจะให้ราคาและภาพถ่ายสินค้ากับทางบริษัท ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
    18.2 สมาชิกทั่วไป จะต้องส่งสินค้าให้กับบริษัทภายใน 3 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อจากบริษัท
    18.3 เมื่อบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะนัดสมาชิกทั่วไปเพื่อรับชำระค่าสินค้า
    ภายใน 7 วันทำการ
    18.4 ในการฝากขายสินค้าของสมาชิกจะขายในนามของบริษัทฯ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นทางบริษัทฯจะ
    เป็นผู้กำหนดราคาขาย ค่าขนส่ง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆสินค้าตามความเหมาะสม
    18.5 บริษัทมีหน้าที่ทำการตลาดโดยวิธีการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
19.หากมีการส่งสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อมูลเสนอขายของสมาชิก สมาชิกยินดีจะรับคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยนให้กับลูกค้า
หรือหากลูกค้าปฏิเสธการซื้อด้วยเหตุที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้ สมาชิกจะต้องรับคืนสินค้าพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคารซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
20.หากสมาชิกไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด สมาชิกจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าทันทีเมื่อได้รับ
คำสั่งซื้อหรือก่อนถึงกำหนดส่งสินค้าไม่เกิน 15 วันในกรณีส่งออกสินค้า
21.สมาชิกสามารถโทรปรึกษาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมพัฒนาร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลทำการบริษัทฯ
22.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลงตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจะทำการแจ้งให้สมาชิกทราบ
ทาง e-mail ของสมาชิก

..go to TOP
 ลงทะเบียนสมาชิกทั่วไป  ลงทะเบียนร้านค้าสมาชิก
  ถ้าคุณคือนักช็อปที่กำลังมองหา...
  สีสันและความแปลกใหม่ในตลาดนัดจตุจักร


     · วางแผนจับจ่ายที่ตลาดนัดจตุจักร

   · ค้นหาแหล่งสินค้าหลากหลายจากตลาดนัดจตุจักร

  · เจรจาการค้าปลีกส่งกับร้านค้าชาวจตุจักรออนไลน์

· ข่าวสารร้านค้า และกิจกรรมต่างๆ ในตลาดนัดจตุจักร
  ถ้าคุณคือร้านค้าชาวจตุจักรที่กำลังมองหา

    · นักช็อปปิ้งทั้งที่จตุจักรและนักช็อปปิ้งออนไลน์ทั่วโลก
       เพื่อซื้อหาสินค้าได้ทันที ไม่ว่าที่ไหน ที่มีอินเตอร์เน็ต


  · แหล่งประชาสัมพันธ์ร้านค้า พร้อมร้านค้าออนไลน์
    ที่สามารถซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.


· เวทีประมูลสินค้าออนไลน์ ที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการ
  ประมูลขายสินค้าในร้านคุณบนอินเตอร์เน็ต

  เลือกประเภทร้านค้าของท่าน
 
http://www.jjmarketplace.com email:jj@jjmarketplace.com
1/110 Phahon Yothin Road, Sena Nikhom, Jatujak, Bangkok 10900
Tel:662-579-5525 Fax:662-579-4050 Mobile Phone:081-913-7661
2004-2009 ® Copyright. All right reserved