JJ - - JJmarketplaces.com- - JJ

   

Home |Help ! | FAQ | Join now

My JJmarketplace

  October-22 ,2017 Search Order Status
Shop id :
    HOME   

  :: jj ::   Signup
  :: jj ::   Jatujak Shop list

  :: jj ::   Map & Zone index
  :: jj ::   Come visit
  :: jj ::   Neighbourhood

  :: jj ::   Jatujak Park
  :: jj ::   Jatujak Shopping
    SHOPPING
  :: jj ::   Shopping guide
  :: jj ::   Online Shop
  :: jj ::   Online Product
  :: jj ::   Special Promotion
    SERVICE
  :: jj ::   Place auction
  :: jj ::   Jatujak talk
  :: jj ::   Jatujak Event

E-commerce registration 0107514729534

พื้นที่ลงประกาศโฆษณาสินค้าคุณภาพ

เจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมายและการปรับกลยุทธทางการตลาดร่วมกับเรา ฝากขายสินค้ากับเราเพื่อส่งเสริมการตลาด
และจัดจำหน่ายสินค้าอย่างแพร่หลาย แหล่งรวมสินค้าคุณภาพคัดสรรค์ สามารถรองรับมาตรฐานตลาดระดับสากล
ทั้งการขายปลีก ขายส่ง และ ส่งออก

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกทั่วไป

สมัครสมาชิกพิเศษ

ร้านค้าสมาชิกของเรา

     ขั้นตอนการลงทะเบียน

     วัตถุประสงค์การลงทะเบียน

ข้อตกลงทั่วไปสำหรับสมาชิก

     ข้อตกลงสำหรับสมาชิกซื้อ

     ข้อตกลงสำหรับสมาชิกขาย

 

** JJmarketplace.com สื่อกลางทางด้านข้อมูลและสินค้า สอบถามรายละเอียด mailto:member@jjmarketplace.com


ร้านค้าสมาชิกของเรา

ร้านค้าสมาชิกเว็บไซต์ www.JJmarketplace.com เป็นร้านค้าที่มีอยู่จริงในตลาดนัดจตุจักร
ร้านค้าสมาชิกมีวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย หรือประชาสัมพันธ์ร้านค้าของสมาชิก ตามประเภทสมาชิก
ร้านค้าสมาชิก จะได้รับชื่อสมาชิกและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน ภายในเว็บไซต์ www.JJmarketplace.com


..go to TOP

วัตถุประสงค์การลงทะเบียน
์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขายและการตลาดสำหรับร้านค้าสมาชิกชาวจตุจักร
เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการซื้อขาย และการประชาสัมพันธ์ร้านค้าของสมาชิก ตามประเภทสมาชิก
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเป็นการรับรองว่าร้านค้าสมาชิกมีตัวตนอยู่จริง
เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดหาและเสนอขายสินค้า ตามรายการสินค้าที่ร้านค้าสมาชิกเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์


..go to TOP

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เลือกประเภทสมาชิกที่เหมาะสมกับร้านค้าของท่าน

2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก

3. ท่านจะได้รับชื่อสมาชิก (username) พร้อมรหัสผ่าน (password) ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เพื่อยืนยันการลงทะเบียนของท่าน

4. ชำระค่าสมาชิก และส่งเอกสารการชำระเงิน

5. จากนั้นท่านสามารถเข้าใช้งานภายใน www.JJmarketplace.com โดยเข้ารหัส (login) ด้วย ชื่อสมาชิก (username) พร้อมรหัสผ่าน (password) ตามข้อ 3.

 

..go to TOP

ข้อตกลงทั่วไปสำหรับร้านค้าสมาชิก

1.สมาชิกหรือร้านค้าี้สมาชิกซึ่งในที่นี้จะหมายความถึงผู้แทนร้านค้าซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นชื่อผู้ติดต่อ (Contact Person) ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการตามประเภทสมาชิกที่ท่านเลือกสมัครสมาชิก และบริษัทฯ หมายความถึง ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.JJmarketplace.com

2.สมาชิกเป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสิทธิตามกฏหมายในการทำนิติกรรมต่างๆ

3.สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและตรวจสอบได้ทุกกรณีอาทิเช่น ข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิก ข้อมูลการประกาศซื้อขาย เป็นต้น

4.การจัดหมวดหมู่ร้านค้าสมาชิกจะจัดกลุ่มตามข้อมูลการลงทะเบียนจากสมาชิก หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่ร้านค้าสมาชิก จะต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

5.สมาชิกจะให้ข้อมูลการลงทะเบียนร้านค้าสมาชิก และข้อมูลการประกาศซื้อขายให้ตรงตามหมวดหมู่ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลตรงตามกลุ่มเป้าหมายของสมาชิก

6.สมาชิกจะให้ข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ร้านค้าอาทิเช่น ข้อความประชาสัมพันธ๋ร้านค้า ข้อมูลสมาชิก และข้อมูลสินค้า เป็นต้น

7.สมาชิกตกลงจะไม่กระทำการใดๆซึ่งขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี อันประกอบด้วย

7.1 กระทำการใดๆ ในการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

7.2 การประกาศซื้อขายสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย อาทิเช่นสัตว์ป่าสงวน สื่อลามกอนาจาร อาวุธผิดกฎหมาย เป็นต้น

7.3 การลงประกาศเนื้อหาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย อันตราย ความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่น

7.4 สมาชิกตกลงจะไม่ส่งข้อความหรือจดหมายที่เข้าข่าย Spam mail เพื่อเป็นการโฆษณาหรือรบกวนบุคคลอื่น

8.สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษาชื่อสมาชิก (username) พร้อมรหัสผ่าน (password)ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ของสมาชิก หากมีการกระทำหรือธุรกรรมใด ๆ ภายใต้ชื่อสมาชิก ถือว่าเป็นความรับผิดชอบในการกระทำหรือธุรกรรมนั้น ๆ ของสมาชิก

9.หากเกิดกรณีพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินคดีของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในกรณีที่สมาชิกผิดข้อตกลงใดๆ ท่านสมาชิกตกลงจะรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

10.สมาชิกยอมรับว่าฐานข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ การเก็บสถิติต่างๆ รวมถึงข้อมูลสมาชิกภายใต้เว็บไซต์ www.JJmarketplace.com ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

11.สมาชิกตกลงยินยอมให้แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อความประกาศใดๆ ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น การลงประกาศรายการซ้ำๆ การลงประกาศไม่ตรงตามหมวดหมู่ รวมถึงประกาศใดๆซึ่งขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

..go to TOP
 ลงทะเบียนสมาชิกทั่วไป  ลงทะเบียนสมาชิกพิเศษ
  ถ้าคุณคือร้านค้าชาวจตุจักรที่กำลังมองหา

     · นักช็อปปิ้งทั่วไป ที่มีแผนจับจ่ายที่ตลาดนัดจตุจักร

   · แหล่งประชาสัมพันธ์ร้านค้าของคุณในตลาดนัดจตุจักร

  ·  กระดานสนทนา สำหรับพูดคุยสังสรรชาวจตุจักรออนไลน์

· กระดานรายชื่อร้านค้า ที่ทำให้ใคร ๆ รู้จักร้านคุณมากยิ่งขึ้น
  ถ้าคุณคือร้านค้าชาวจตุจักรที่กำลังมองหา

    · นักช็อปปิ้งทั้งที่จตุจักรและนักช็อปปิ้งออนไลน์ทั่วโลก
       เพื่อซื้อหาสินค้าได้ทันที ไม่ว่าที่ไหน ที่มีอินเตอร์เน็ต


  · แหล่งประชาสัมพันธ์ร้านค้า พร้อมร้านค้าออนไลน์
    ที่สามารถซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.


· เวทีประมูลสินค้าออนไลน์ ที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการ
  ประมูลขายสินค้าในร้านคุณบนอินเตอร์เน็ต

http://www.jjmarketplace.com email:jj@jjmarketplace.com
1/110 Phahon Yothin Road, Sena Nikhom, Jatujak, Bangkok 10900
Tel:662-579-5525 Fax:662-579-4050 Mobile Phone:081-913-7661
2004-2009 ® Copyright. All right reserved